Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

To ΤΗΕ GEOLAB INSTITUTE (GIN) είναι μία πλατφόρμα που λειτουργεί από το 2000 ως ένα ανεξάρτητο δίκτυο ερευνητών. Το δίκτυο αναλαμβάνει δράσεις προσβλέποντας σε ένα περιβάλλον όπου τα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα διακυβέρνησης και πολιτισμού εντοπίζονται, αναλύονται και επιλύονται με επινοητικότητα.  

To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων, ιδρύθηκε το 2002 ως ανεξάρτητη ερευνητική μονάδα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης-Διερμηνείας) του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων, της Οικονομικής Γεωγραφίας, της Γεωπολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, του Συγκριτικού Δικαίου, της Διπλωματικής Ιστορίας, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των Διαπολιτισμικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών, Χωρών και Πολιτισμών. Το άκρως διεπιστημονικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από επιμέρους δράσεις και ερευνητικά προγράμματα τα οποία προβάλονται μέσω της πλατφόρμας THE GEOLAB INSTITUTE (GIN). Αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίωνα της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου.

To Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η οικονομική υοστήριξή του προέρχεται από ιδρύματα, σωματεία, εταιρίες, ιδιώτες που έχουν ενδιαφέρον χρηματοδότησης επιστημονικής έρευνας στους τομείς ενασχόλησης του ινστιτούτου. Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνογνωσίας, ενώ ένα ελάχιστο μέρος του προυπολογισμού του που αφορά στα λειτουργικά έξοδα διατίθεται μέσω του ιδρυματικού προϋπολογισμού.

Το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων είναι προσανατολισμένο σε διεθνείς συνεργασίες και δράσεις. Οι εκδόσεις του είναι σε διάφορες γλώσσες και όσον αφορά στις μονογραφίες και τα βιβλία γίνονται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Οι ερευνητές του δημοσιεύουν άρθρα, occasional, working και briefing papers, όπως και newsletters.

Στην προσπάθεια του να εργαστεί για την παραγωγή νέων ιδεών και πρωτοπόρων προσεγγίσεων στα σύγχρονα θέματα το Εργαστήριο έχει καθιερώσει σειρές στις οποίες γνωστοί ακαδημαϊκοί και διανοητές προσφέρουν μια μοναδική κεντρική ομιλία στον τομέα εξειδίκευσης ή ενσχόλησής τους. Τέλος το Εργαστήριο διευρύνει το δημόσιο διάλογο για εθνικά και διεθνή θέματα με εκδόσεις και συμμετέχοντας, φιλοξενώντας ή οργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και στρογγυλές τράπεζες.


Ενισχύστε το έργο μας

Το  GEOLAB εξαρτάται από τις δωρεές και την οικονομική ενίσχυση για την υποστήριξη της δουλειάς και των προγραμμάτων του. Δεδομένου ότι δεν απονέμει πτυχία, το εργαστήριο δεν είναι σε θέση να εισπράξει δίδακτρα για την υποστήριξη του λειτουργικών και των ερευνητικών εξόδων.


 Ο αριθμός ταυτοποίησης του GEOLAB's στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΚ: 199729415897-46

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το GEOLAB επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών σελίδων του.

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, ή να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Η ιστοσελίδα του GEOLAB είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 ή ΓΚΠΔ.  Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Ειδικότερα, το GEOLAB επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο , e-mail, διεύθυνση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τη δράση του GEOLAB και την απάντηση σε ερωτήματά σας σχετικά με τη δράση του GEOLAB.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως το email, με την αποστολή email στο director@geolabinstitute.org .

Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, μέσω της επικοινωνίας στο email: director@geolabinstitute.org .

Το GEOLAB δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών των ηλεκτρονικών του σελίδων σε τρίτους, εκτός εάν α) υπάρχει ρητή συγκατάθεση επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή β) στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες των ηλεκτρονικών σελίδων και εντύπων του GEOLAB δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το GEOLAB είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών του σελίδων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό επεξεργασίας. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση director@geolabinstitute.org .

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Εκδηλώσεις: 

Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας σε εκδήλωση του GEOLAB, ο φορέας  συλλέγει  τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής,  τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση των σκοπών του και προκειμένου να σας απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα. Μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα (φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό) ενδέχεται να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης του GEOLAB. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επικοινωνίας για την εκδήλωση.

Δικτυακός τόπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μέσω των cookies. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να επικοινωνούμε με την υπηρεσία Facebook, Twitter, Youtuble. Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο Δικτυακό Τόπο και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν μας παρέχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Ο Φορέας στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και γνωστοποιεί στον Διαδικτυακό Τόπο, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης του.

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στον Δικτυακό Τόπο παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση geolabinstitute@geolabinstitute.org

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το GEOLAB δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων των σελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του GEOLAB συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Υπεύθυνος (DPO) για την τήρηση του GDBR: Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος e-mail: director@geolabinstitute.org 

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ενημέρωση: 15-05-2014 00:24 - Μέγεθος: 104.33 KB
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Νέο Σύγγραμμα σχετικά με τη διαφθορά από τον καθηγητή Στ. Κάτσιο και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ι. Μπλάτσο στο πλαίσιο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Δημοσίευση Έδρας UNESCO «Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery»
Συνέντευξη του Καθηγητή Σταύρου Κάτσιου στην βραζιλιάνικη εφημερίδα O GLOBO (2011)
Κέρκυρα2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Υποψήφια Πόλη

Περισσότερα


Newsletter:
Επικοινωνία

Διευθυντής:
Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος
director@geolabinstitute.org

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πλ. Τσιριγώτη 7, 49132 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87238 (Διευθυντής) 
      26610 87251, 26610 87252 (Ερευνητές και helpdesk)

Email: geolabinstitute@geolabinstitute.org